विकिपीडिया:Picture of the day/फेब्रुवरी २०१५दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
फेब्रवरी १ - रविः

शङ्खाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २ - सोमः

नीलमत्स्याः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ३ - मङ्गलः

तुलसी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ४ - बुधः

हिमपर्वतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ५ - गुरुः

ॐ नमः शिवाय


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ६ - शुक्रः

श्रीमान् अब्दुल् कलाम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ७ - शनिः

अशोकस्तम्भः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ८ - रविः

भरतनाट्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ९ - सोमः

अश्वारोहणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १० - मङ्गलः

बिडालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ११ - बुधः

तुषारावृतसरोवरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १२ - गुरुः

सुन्दरः विहगः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १३ - शुक्रः

भीमधर्मराजयोः मन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १४ - शनिः

प्रतिबिम्बितं रेल्-यानं


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १५ - रविः

योगपीठम्, मायापुरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १६ - सोमः

मरुभूमिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १७ - मङ्गलः

तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १८ - बुधः

गजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १९ - गुरुः

सूर्यास्तमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २० - शुक्रः

सूर्यकान्तिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २१ - शनिः

कृष्णनाट्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २२ - रविः

पीतवर्णीयं सर्षपक्षेत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २३ - सोमः

गीज़ा-पिरमिड्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २४ - मङ्गलः

शनिग्रहेण सूर्यस्य ग्रहणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २५ - बुधः

चित्रव्याघ्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २६ - गुरुः

जलपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २७ - शुक्रः

गजरूपी गिरिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २८ - शनिः

वायुगोलः चन्द्रश्च


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, मे २७, २०२०; इदानीं समयः- ००:१२ UTC