प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

विकिपीडिया:Picture of the day/डिसेम्बर् २०१५दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
दिसम्बर १ - मङ्गलः

सोयूज़् स्पेस् क्राफ़्ट्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २ - बुधः

रोमशी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ३ - गुरुः

सैक्लामेन्स्-पुष्पाणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ४ - शुक्रः

श्री सुब्रह्मण्य, बटु गुहा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ५ - शनिः

चित्रकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ६ - रविः

सरसी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ७ - सोमः

सुन्दरः खगः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ८ - मङ्गलः

उलूकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ९ - बुधः

हरितमत्सः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १० - गुरुः

सुन्दराणि कण्टकपुष्पाणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ११ - शुक्रः

जन्तर् मन्तर्, नव देहली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १२ - शनिः

पीत वर्ण वृक्षाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १३ - रविः

चित्रचालनम् - पृथ्वी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १४ - सोमः

गजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १५ - मङ्गलः

पंपस् दुर्ग, नेदर्लान्ड्स्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १६ - बुधः

सुरङ्गमार्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १७ - गुरुः

गजनिय-रैगिन्स्-पुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १८ - शुक्रः

पर्वतश्रेण्यां रेल्यानञ्च


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १९ - शनिः

चटका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २० - रविः

सरदार पटेल स्मारकभवनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २१ - सोमः

को तक इन


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २२ - मङ्गलः

अवुकाना प्रतिमा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २३ - बुधः

चौहानवंशस्य कुलदेवी शाकम्भरीदेवी [[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २४ - गुरुः

भारतेश्वरः पृथ्वीराजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २५ - शुक्रः

क्रिस्त्मस् वृक्षः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २६ - शनिः

संयोगिताहरणदृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २७ - रविः

सरस्वतीकण्ठाभरणविद्यापीठम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २८ - सोमः

भारते निर्मीयन्ताम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २९ - मङ्गलः

गुजरातराज्यस्य भूतपूर्ववर्तमानमुख्यमन्त्रिणौ


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ३० - बुधः

भारतस्य राष्ट्रपतयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ३१ - गुरुः

शुद्धिकौमुदी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, दिसम्बर ११, २०१९; इदानीं समयः- १४:२४ UTC