विकिपीडिया:Picture of the day/मार्च् २०२०दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मार्च् १ - रविः

कक्षा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २ - सोमः

तुळसी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३ - मङ्गलः

सुधाकर चतुर्वेदि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ४ - बुधः

उद्यानपालकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ५ - गुरुः

दारुखण्डानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ६ - शुक्रः

कण्डोलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ७ - शनिः

वैणिकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ८ - रविः

भोगानरसिंहस्वामिमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ९ - सोमः

प्रयोगालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १० - मङ्गलः

भल्लातकफलं


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ११ - बुधः

नालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १२ - गुरुः

युगादिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १३ - शुक्रः

गङ्गानदी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १४ - शनिः

केशव बलिराम हेडगेवार


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १५ - रविः

गजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १६ - सोमः

पुष्पविशेषः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १७ - मङ्गलः

शुकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १८ - बुधः

चीनदेशीयः विशालप्राचीरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १९ - गुरुः

काफीफलानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २० - शुक्रः

कार्यालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २१ - शनिः

उपहारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २२ - रविः

सूर्यकिरणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २३ - सोमः

कोरोनावायरस


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २४ - मङ्गलः

विपणिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २५ - बुधः

गुडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २६ - गुरुः

वैद्यालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २७ - शुक्रः

कृष्णा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २८ - शनिः

हरिणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २९ - रविः

शिबिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३० - सोमः

पिकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३१ - मङ्गलः

सूरणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ४, २०२०; इदानीं समयः- ०२:०९ UTC