प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मार्च १ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ११ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १२ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च १९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २१ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २२ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च २९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ३० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च ३१ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य रविवासरः, सितम्बर १५, २०१९; इदानीं समयः- ०९:४४ UTC