दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मई १ - मङ्गलः

जन्तुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २ - बुधः

द्विचक्रिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ३ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ४ - शुक्रः

आपणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ५ - शनिः

उष्ट्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ६ - रविः

लम्बाणिजनाङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ७ - सोमः

नवनीत कन्दुकम् (महाबलिपुरम्)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ८ - मङ्गलः

भल्लातकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ९ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १० - गुरुः

कृषीवलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ११ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १२ - शनिः

चित्रपतङ्ग


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १३ - रविः

चित्रग्राही


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १४ - सोमः

भूगोल


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १५ - मङ्गलः

नारङ्गफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १६ - बुधः

चित्रपतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १७ - गुरुः

पुष्पाणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १८ - शुक्रः

चन्द्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १९ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २० - रविः

चिक्रोडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २१ - सोमः

कृशति


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २२ - मङ्गलः

छत्राकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २३ - बुधः

विद्युत्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २४ - गुरुः

शुकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २५ - शुक्रः

स्त्री कर्मकरी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २६ - शनिः

मार्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २७ - रविः

विमानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २८ - सोमः

हंसः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २९ - मङ्गलः

हिमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ३० - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ३१ - गुरुः

भिक्षुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, फरवरी १९, २०२०; इदानीं समयः- २०:४० UTC