विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०२३दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अक्टोबर् १ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ११ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १२ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् १९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २१ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २२ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् २९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ३० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्टोबर् ३१ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, मे १३, २०२१; इदानीं समयः- १३:२७ UTC