विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०२३दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अक्तूबर १ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ११ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १२ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २१ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २२ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ३० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ३१ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, फरवरी २७, २०२०; इदानीं समयः- ०९:०९ UTC