दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अप्रैल १ - मङ्गलः

क्रुक्स् रेडियोमीटर्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २ - बुधः

मस्तिष्कम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ३ - गुरुः

काफीचषकस्य आकारपरिवर्तनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ४ - शुक्रः

’कत्रिना’चण्डमारुतस्य अनन्तरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ५ - शनिः

कोल्लं समुद्रतटः, केरलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ६ - रविः

अष्टमुडिसरोवरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ७ - सोमः

कोटेश्वरमन्दिरम्, गुजरातराज्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ८ - मङ्गलः

अञ्जनी आञ्जनेयेन सह


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ९ - बुधः

दश अवताराः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १० - गुरुः

वाद्यसङ्ग्रहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ११ - शुक्रः

पाञ्चालिकायुगलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १२ - शनिः

कमलहस्तः विष्णुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १३ - रविः

भूमिस्पर्षमुद्रायुक्तः गौतमबुद्धः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १४ - सोमः

पुरुषमुखम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १५ - मङ्गलः

कलाकृतिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १६ - बुधः

डैनोसर्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १७ - गुरुः

एग्मोर्-सङ्ग्रहालयः, चेन्नै


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १८ - शुक्रः

जिप्पर्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १९ - शनिः

सुनामी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २० - रविः

मयूरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २१ - सोमः

शम्बुकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २२ - मङ्गलः

नभश्चारी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २३ - बुधः

सर्पः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २४ - गुरुः

दक्षिणध्रुवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २५ - शुक्रः

पद्मम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २६ - शनिः

फोकल्ट् निदोलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २७ - रविः

गजावलोकनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २८ - सोमः

च्याङ्ग् चुङ्ग् स्तूपः (बौद्धमन्दिरम्)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २९ - मङ्गलः

छत्रकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ३० - बुधः

आकाशपतनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, फरवरी १७, २०२०; इदानीं समयः- ०६:०४ UTC