विकिपीडिया:Picture of the day/सेप्टेम्बर् २०१५दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
सेप्टेम्बर् १ - मङ्गलः

पीतं कृषिक्षेत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २ - बुधः

शनिग्रहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ३ - गुरुः

भू-मानचित्रनिर्माणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ४ - शुक्रः

डा. एस्. राधाकृष्णन् जान् एफ़् केनडि च


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ५ - शनिः

श्रीकृष्णः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ६ - रविः

तओ-धर्मस्य मन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ७ - सोमः

महाकुम्भमेलायां तीर्थयात्रिणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ८ - मङ्गलः

सूर्योदयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ९ - बुधः

वायुगोलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १० - गुरुः

जलप्रपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ११ - शुक्रः

गजमुखिशिला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १२ - शनिः

निर्झरी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १३ - रविः

मेट्रो रेल्यानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १४ - सोमः

मरुभूमिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १५ - मङ्गलः

लक्षद्वीपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १६ - बुधः

मीनाक्षीमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १७ - गुरुः

गणेशस्य शोभायात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १८ - शुक्रः

हिमपर्वतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १९ - शनिः

सूर्यास्तमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २० - रविः

सूर्यकान्तिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २१ - सोमः

सर्पः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २२ - मङ्गलः

सेतु:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २३ - बुधः

पक्षिणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २४ - गुरुः

मौनस्य अट्टकः, इरानदेशः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २५ - शुक्रः

सुरङ्गमार्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २६ - शनिः

महनौका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २७ - रविः

कक्षः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २८ - सोमः

अन्नकोष्ठकाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २९ - मङ्गलः

आरिगामि कला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ३० - बुधः

जलप्रपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ४, २०२०; इदानीं समयः- ०३:१५ UTC