विकिपीडिया:Picture of the day/दशम्बर् २०१३दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
डिसेम्बर् १ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ३ - मङ्गलः

सरस्वती देवी

सरस्वती विद्याधिदेवता । सरसत्याः एषा मूर्तिः भारतस्य देहलीनगरे राष्ट्रियसंग्रहालये संरक्षिता अस्ति ।

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ५ - गुरुः

गण्डभेरुण्डा

The double headed mythological bird of exceedingly great prowess. In the puranas, Vishnu is said to have assumed this form to vanquish Sarabha (which in turn was the form assumed by shiva to vanquish the Narasimha form of Vishnu, when all gods were terrorized by it).

The bird is said to be mentioned in Rg-Veda as the Golden winged bird (Suparna)......[Pratima Kosha,Vol II, S.K.Ramachandra Rao, Kalpatharu Research Academy Publication]

Here we find the Ganda-bherunda as a decorative motif in the ceiling painting of the Nandi mandapam of Thanjavur Brihadiswara temple.

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ११ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १२ - गुरुः

कुम्भकारः

भारतस्य मध्यप्रदेशे जावरानगरे कार्यरतः कुम्भकारः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १३ - शुक्रः

कुम्भकारः

भारतस्य मध्यप्रदेशे जावरानगरे कार्यरतः कुम्भकारः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १४ - शनिः

पुष्करणी

भारतस्य हम्पिक्षेत्रे कृष्णदेवालयस्य आवरणे विद्यमाना पुष्करणी । विजयनगरकाले कासारनिर्माणस्य उत्कृष्टम् उदाहरणमेतत् । प्रातःकालीनं चित्रमिदम् ।

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १९ - गुरुः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २१ - शनिः

सूर्यास्तमः [[Image:|500px|center]]

कैगाप्रदेशे कालीनद्याः तीरे दृष्टः मनोमोहकः सूर्यः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २२ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २४ - मङ्गलः

कोणार्क् सूर्यमन्दिरम्

कोणार्क् सूर्यमन्दिरस्य बहुप्रसिद्धम् चक्रम् । सूर्यरथः इव दॄश्यमानः विशिष्टः देवालयः एषः । १२ युगलचक्रयुतं रथं सप्ताश्वाः कर्षन्ती इव रचितम् अस्ति ।

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २५ - बुधः

कोणार्क् सूर्यमन्दिरम्

कोणार्क् सूर्यमन्दिरस्य बहुप्रसिद्धम् चक्रम् । सूर्यरथः इव दॄश्यमानः विशिष्टः देवालयः एषः । १२ युगलचक्रयुतं रथं सप्ताश्वाः कर्षन्ती इव रचितम् अस्ति ।

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २८ - शनिः

पुष्करणी

भारतस्य हम्पिक्षेत्रे कृष्णदेवालयस्य आवरणे विद्यमाना पुष्करणी । विजयनगरकाले कासारनिर्माणस्य उत्कृष्टम् उदाहरणमेतत् । प्रातःकालीनं चित्रमिदम् ।

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ३० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ३१ - मङ्गलः

कृष्णपुष्करणी

भारतस्य हम्पिक्षेत्रे कृष्णदेवालयस्य आवरणे विद्यमाना पुष्करणी । विजयनगरकाले कासारनिर्माणस्य उत्कृष्टम् उदाहरणमेतत् । प्रातःकालीनं चित्रमिदम् ।

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ४, २०२०; इदानीं समयः- ०३:१३ UTC