प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
नवम्बर १ - गुरुः

कर्णाटकराज्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २ - शुक्रः

जोग जलपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ३ - शनिः

प्रतिच्छाया</gallery> view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ४ - रविः

चिक्रोडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ५ - सोमः

नारङ्गफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ६ - मङ्गलः

नरकासुर संहारम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ७ - बुधः

दीपावलिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ८ - गुरुः

गोपूजापर्व


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ९ - शुक्रः

जलतरङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १० - शनिः

आकाशदीप:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ११ - रविः

तिलधान्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १२ - सोमः

एम् आर् आइ


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १३ - मङ्गलः

पुष्पाणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १४ - बुधः

हरिणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १५ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १६ - शुक्रः

कुम्भकारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १७ - शनिः

अनंत कुमारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १८ - रविः

बलिचक्रवर्ती


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर १९ - सोमः

कपालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २० - मङ्गलः

होलीपर्व


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २१ - बुधः

शल्यचिकित्सा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २२ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २३ - शुक्रः

एलिज़बेथ २


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २४ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २५ - रविः

ऋग्वेदः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २६ - सोमः

कर्पास


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २७ - मङ्गलः

विवाह


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २८ - बुधः

परीक्षा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर २९ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवम्बर ३० - शुक्रः

विक्रीड


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य मङ्गलवासरः, अक्तूबर २२, २०१९; इदानीं समयः- १६:२० UTC