विकिपीडिया:Picture of the day/नवेम्बर् २०१८दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
नवेम्बर् १ - गुरुः

कर्णाटकराज्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २ - शुक्रः

जोग जलपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ३ - शनिः

प्रतिच्छाया</gallery> view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ४ - रविः

चिक्रोडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ५ - सोमः

नारङ्गफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ६ - मङ्गलः

नरकासुर संहारम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ७ - बुधः

दीपावलिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ८ - गुरुः

गोपूजापर्व


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ९ - शुक्रः

जलतरङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १० - शनिः

आकाशदीप:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ११ - रविः

तिलधान्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १२ - सोमः

एम् आर् आइ


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १३ - मङ्गलः

पुष्पाणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १४ - बुधः

हरिणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १५ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १६ - शुक्रः

कुम्भकारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १७ - शनिः

अनंत कुमारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १८ - रविः

बलिचक्रवर्ती


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् १९ - सोमः

कपालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २० - मङ्गलः

होलीपर्व


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २१ - बुधः

शल्यचिकित्सा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २२ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २३ - शुक्रः

एलिज़बेथ २


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २४ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २५ - रविः

ऋग्वेदः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २६ - सोमः

कर्पास


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २७ - मङ्गलः

विवाह


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २८ - बुधः

परीक्षा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् २९ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

नवेम्बर् ३० - शुक्रः

विक्रीड


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ४, २०२०; इदानीं समयः- ०२:५४ UTC