दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मे १ - शुक्रः

धूपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ७ - गुरुः

वर्णमयः आकाशः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ८ - शुक्रः

चिक्रोडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ११ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे १२ - मङ्गलः

द्विवर्णीयपक्षी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १३ - बुधः

विमलकुसुमम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १४ - गुरुः

नागशिलाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १५ - शुक्रः

कृष्णस्य नवनीतगोलकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १६ - शनिः

पर्पटम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १७ - रविः

ध्रुव भल्लूकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १८ - सोमः

पर्वतश्रेणिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १९ - मङ्गलः

नीलकण्ठः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २० - बुधः

भारतस्य राष्ट्रध्वजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २१ - गुरुः

विमान पत्तन


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २२ - शुक्रः

काष्ठ


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २३ - शनिः

रामानुजाचार्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २४ - रविः

सॆतुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २५ - सोमः

सैनिकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २६ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २७ - बुधः

समुद्रशुक्ति


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २८ - गुरुः

अन्नमाचार्य


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २९ - शुक्रः

गुडनिर्माणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३० - शनिः

नन्दिदेवी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३१ - रविः

वीणा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ४, २०२०; इदानीं समयः- ०२:२७ UTC