दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अप्रैल १ - शुक्रः

परागरतः पतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २ - शनिः

अश्वः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ३ - रविः

पीतनकुलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ४ - सोमः

पादरक्षासमीकरकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ५ - मङ्गलः

रक्षाभियानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ६ - बुधः

१९६५ युद्धोत्तरदृश्यम् [[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ७ - गुरुः

१९७१ युद्धोत्तरदृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ८ - शुक्रः

लद्दाखसीमायां भारतमातुः मूर्तिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ९ - शनिः

ब्रह्मोसास्त्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १० - रविः

सुरजसिंहस्य प्रसिद्धयः [[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ११ - सोमः

कारगिलसीमायां सैन्यसङ्ग्रहालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १२ - मङ्गलः

विमानसमीकरणकार्ये भारतीयसैन्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १३ - बुधः

भारतभक्तयोः साहसम् [[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १४ - गुरुः

कारगिलविजयोत्सवः [[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १५ - शुक्रः

प्रकृतिसौन्दर्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १६ - शनिः

यन्त्रशालायाः दृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १७ - रविः

कृषिजलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १८ - सोमः

कारगिलयुद्धे शिखरजयः [[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १९ - मङ्गलः

दीपावल्यां सैन्यशिबिरे मोदी [[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २० - बुधः

भारतीयसैन्यस्य अधिकारचिह्नानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २१ - गुरुः

चेतकस्य दर्शनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २२ - शुक्रः

पोते चेतकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २३ - शनिः

समुद्ररक्षणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २४ - रविः

बालानां वायुयात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २५ - सोमः

शिष्टदृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २६ - मङ्गलः

आपत्काले सैन्यसाहाय्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २७ - बुधः

अस्त्रपरिक्षणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २८ - गुरुः

कन्याकुमार्यां स्वामिविवेकानन्दसङ्ग्रहालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २९ - शुक्रः

जलसेनायाः प्राप्तपुरस्कारौ छात्रौ


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ३० - शनिः

प्रवासाय नौदलयाने उपस्थितिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, जनवरी २२, २०२०; इदानीं समयः- १९:३१ UTC