प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जनवरी १ - गुरुः

स्फोटकाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २ - शुक्रः

पुष्परङ्गवल्ली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३ - शनिः

श्वेतपुष्पगिरिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ४ - रविः

सेवन्तिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ५ - सोमः

विष्णक्रान्तिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ६ - मङ्गलः

अट्टालिकातः दृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ७ - बुधः

कूष्माण्डाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ८ - गुरुः

सूर्योदयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ९ - शुक्रः

चित्ररासभः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १० - शनिः

कुटिलकनदी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ११ - रविः

उपत्यका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १२ - सोमः

इष्टिकया निर्मितं गृहम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १३ - मङ्गलः

चन्द्र-शुक्र-बुधश्च

चन्द्र-शुक्र-बुधश्च एकापङ्क्तौ स्थिताः (अधस्तात् उपरि क्रमः)

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १४ - बुधः

विमानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १५ - गुरुः

इक्षुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १६ - शुक्रः

धर्मरायस्वामिनः मन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १७ - शनिः

काञ्चनजङ्घा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १८ - रविः

ओडिसी-नृत्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १९ - सोमः

तालद्वीपः, दुबाई


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २० - मङ्गलः

नौकायाः स्पर्धा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २१ - बुधः

वयनाड् गिरिप्रदेशः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २२ - गुरुः

सेवन्तिकाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २३ - शुक्रः

कमलपुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २४ - शनिः

विठ्ठला मन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २५ - रविः

दुर्गा देवी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २६ - सोमः

दुर्गा देवी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २७ - मङ्गलः

राधाकृष्णः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २८ - बुधः

विचारशीलोयम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २९ - गुरुः

नीलाकाशः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३० - शुक्रः

कुशलकार्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३१ - शनिः

कुम्भकारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, दिसम्बर ११, २०१९; इदानीं समयः- २३:०५ UTC