विकिपीडिया:Picture of the day/सेप्टेम्बर् २०१४दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
सेप्टेम्बर् १ - सोमः

उत्तुङ्गा अट्टालिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २ - मङ्गलः

निर्झरिणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ३ - बुधः

जपान्-देशस्य द्रुतगामी बुलेट्-रेलयानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ४ - गुरुः

विहगः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ५ - शुक्रः

मेघाच्छन्नः सूर्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ६ - शनिः

व्याघ्रजृम्भणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ७ - रविः

शिशिरबिन्दवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ८ - सोमः

युद्धविमानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ९ - मङ्गलः

निर्मलहंसः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १० - बुधः

महाकच्छपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ११ - गुरुः

नभश्चारी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १२ - शुक्रः

ऋषभः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १३ - शनिः

देवी दुर्गा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १४ - रविः

आग्नेयास्त्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १५ - सोमः

मातृस्नेहितः तुरगः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १६ - मङ्गलः

युद्धाभ्यासः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १७ - बुधः

आलोकपातेन नयनमणेः विकारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १८ - गुरुः

भारतस्य प्रधानमन्त्रिणः रक्षकाः [[Image:|400px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १९ - शुक्रः

सुन्दरः मीनः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २० - शनिः

अग्निक्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २१ - रविः

खगः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २२ - सोमः

सुन्दरकाननम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २३ - मङ्गलः

ग्रीक्-योद्धा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २४ - बुधः

समुद्रगर्भस्थं भू-रूपम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २५ - गुरुः

देवीसज्जा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २६ - शुक्रः

पक्षिणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २७ - शनिः

पक्ष्मशोभा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २८ - रविः

वानरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २९ - सोमः

नरेन्द्र मोदी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ३० - मङ्गलः

अष्टपदी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, एप्रिल् १०, २०२०; इदानीं समयः- १०:३८ UTC