विकिपीडिया:Picture of the day/जनवरी २०१९दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जनवरी १ - सोमः

{

पाटलपुष्पोद्यानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३ - बुधः

आग्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ४ - गुरुः

सेतु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ५ - शुक्रः

अलकनन्दानदी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ६ - शनिः

त्यागराजाराधनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ७ - रविः

तिरुवय्यारु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ८ - सोमः

जन्तुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ९ - मङ्गलः

राजा रवि वर्मा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १० - बुधः

मण्डूकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ११ - गुरुः

शिवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १२ - शुक्रः

त्रिचक्रिका:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १३ - शनिः

विश्वेश्वरय्य औद्योगिकतान्त्रिकमस्तुसङ्गहालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १४ - रविः

रङगवल्लि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १५ - सोमः

मकर संक्रान्ति


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १६ - मङ्गलः

वाताटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १७ - बुधः

आपणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १८ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १९ - शुक्रः

तैलदीपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २० - शनिः

एम् एस् सुब्बुलक्ष्मी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २१ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २२ - सोमः

अल्बर्ट् ऐन्स्टैन्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २३ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २४ - बुधः

नन्दा देवी पर्वत


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २५ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २६ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २७ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २८ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २९ - सोमः

वसुदेवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३० - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३१ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, मे २७, २०२०; इदानीं समयः- ००:१७ UTC