दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मे १ - गुरुः

निर्झरिणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २ - शुक्रः

कर्कटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३ - शनिः

हिमदेशीयः अश्वः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ४ - रविः

तुषारशिखरिणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ५ - सोमः

यकृत् [[Image:|400px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ६ - मङ्गलः

पशुयुद्धम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ७ - बुधः

नैसर्गिकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ८ - गुरुः

तरङ्गदमनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ९ - शुक्रः

शकटम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १० - शनिः

वज्रपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ११ - रविः

विलासयानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १२ - सोमः

तुषारपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १३ - मङ्गलः

पक्षिणः सद्योजाताः शिशवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १४ - बुधः

भूतलमार्गः

खनिजद्रव्याणाम् उन्नयनाय भूतलमार्गः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १५ - गुरुः

सूर्यास्ताभा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १६ - शुक्रः

गगनारोहणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १७ - शनिः

नीलशुकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १८ - रविः

दूर्गम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १९ - सोमः

हंसोल्लासः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २० - मङ्गलः

सिनै आगमा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २१ - बुधः

भल्लूकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २२ - गुरुः

युद्धविमानम् [[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २३ - शुक्रः

हिमभञ्जकं शकटम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २४ - शनिः

आङ्कोर्वाट्-शिल्पकला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २५ - रविः

हरितसर्पः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २६ - सोमः

मधुसञ्चयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २७ - मङ्गलः

हम्पी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २८ - बुधः

नेत्रस्य शल्यचिकित्सा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २९ - गुरुः

भक्ति-आन्दोलनम्

वङ्गप्रदेशे भक्ति-आन्दोलने चैतन्यमहाप्रभुः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३० - शुक्रः

सुसज्जितं मधुरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३१ - शनिः

उषाकाले सूर्यप्रकाशः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, जून् ४, २०२०; इदानीं समयः- १८:४० UTC