विकिपीडिया:Picture of the day/डिसेम्बर् २०१८दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
डिसेम्बर् १ - शनिः

श्रीरामचन्द्रः, सीता, लक्ष्मणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २ - रविः

मारिषस्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ३ - सोमः

नञनगूड् कदलीफलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ४ - मङ्गलः

फ्लाईओवर


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ५ - बुधः

कीटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ६ - गुरुः

उष्ट्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ७ - शुक्रः

गोलदीपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ८ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ९ - रविः

कृष्णः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १० - सोमः

द्वीप


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ११ - मङ्गलः

वाल्ट डिज्नी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १२ - बुधः

त्रिचक्रिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १३ - गुरुः

योगः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १४ - शुक्रः

ललन्तिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १५ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १६ - रविः

यात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १७ - सोमः

छायाग्राहिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १८ - मङ्गलः

सत्येन्द्रनाथ बसु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १९ - बुधः

वैकुंठ एकादशी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २० - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २१ - शुक्रः

वल्लुवर् कोट्टम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २२ - शनिः

भारतस्य राष्ट्रध्वजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २३ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २४ - सोमः

नगरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २५ - मङ्गलः

हरिणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २६ - बुधः

कन्दुकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २७ - गुरुः

विक्रयिकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २८ - शुक्रः

पक्षिणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २९ - शनिः

मणिकर्णिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ३० - रविः

पर्वताः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ३१ - सोमः

संयुक्ताधिराज्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, जुलै ३, २०२०; इदानीं समयः- २३:४७ UTC