दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मे १ - शुक्रः

प्रस्थितः भृङ्गसमूहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २ - शनिः

प्रभातदृश्यम्

गोल्डन् गेट् पार्क्, स्यान्फ्रान्सिस्को

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३ - रविः

पर्णानि पुष्पायन्ते !


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ४ - सोमः

सूर्यास्तमदृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ५ - मङ्गलः

अवलोकमाना सिंहिणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ६ - बुधः

नीलरात्रस्य मोहकसौन्दर्यम्

जिस्ट्-द्वीपः, लोवर् सेक्सोनि, जर्मनी

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ७ - गुरुः

कलाविज्ञाननगरी

वेलेन्सिया, स्पैन्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ८ - शुक्रः

स्टाकोम्

बाल्टिक्-सागरस्य तीरप्रदेशः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ९ - शनिः

जलधारा

बसाल्टिक् प्रिसम्स्, हिडल्गो, मेक्सिको

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १० - रविः

ऐस्गर्त्-जलपातः, योर्क्शर्-देशः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ११ - सोमः

मिल्वाकीनगरम्, विस्कन्सिन्, युनैटेड् स्टेट्स्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १२ - मङ्गलः

दिञ्जण्डि-जलपातः, वेस्ट्फिरोर्, ऐलेण्ड्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १३ - बुधः

प्रसृताः शाखाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १४ - गुरुः

ते स्वागतम् !

टेल्टो केनाल्, बर्लिन्, जर्मनी

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १५ - शुक्रः

दिग्दर्शनम्

हेल् पेनिन्सुल, पोलेण्ड्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १६ - शनिः

नीलकीटोयम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १७ - रविः

इमे नौके कुत्र तरतः?

सन्तोरिनि, ग्रीस्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १८ - सोमः

नवल्-महाविद्यालयः

ग्रीन्विच्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १९ - मङ्गलः

का इयं राजकुवरी ?

Fuchsia 'Patio Princess'

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २० - बुधः

मुकुलानि गण्यन्ताम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २१ - गुरुः

उष्णवायुगोलोयं मेघान् अतिक्रमते !


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २२ - शुक्रः

मोहकमुद्यानम्

क्योटो, जपान्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २३ - शनिः

सूर्यास्तमसमयः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २४ - रविः

पुष्पवृक्षोद्यानम्

झुहोजि-उद्यानम्, जपान्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २५ - सोमः

नपा-उपत्यका

केलिफोर्निया, अमेरिका

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २६ - मङ्गलः

स्वातन्त्र्यस्मारकम्

रिगा, लत्विय

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २७ - बुधः

पुष्पम् उत पर्णम् उत वृक्षः ?

मेपल्-वृक्षः, आस्ट्रिया

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २८ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २९ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३० - शनिः

वर्णमयोयं पक्षी

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३१ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, एप्रिल् १०, २०२०; इदानीं समयः- १०:४९ UTC