विकिपीडिया:Picture of the day/जनवरी २०१७दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जनवरी १ - रविः

पृथ्वी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २ - सोमः

शृगालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३ - मङ्गलः

कृष्णबकसमूहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ४ - बुधः

युरोपदेशीयः रोबिन्-पक्षी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ५ - गुरुः

पतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ६ - शुक्रः

मृत्युना सह सङ्घर्षः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ७ - शनिः

सुरक्षाप्रतीकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ८ - रविः

त्वक्पत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ९ - सोमः

गोधुमपीष्टनिर्मितं व्यञ्जनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १० - मङ्गलः

इजिप्त-प्रदेशीयं भोजनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ११ - बुधः

किमेतत्?


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १२ - गुरुः

चित्रकर्षकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १३ - शुक्रः

आकाशदृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १४ - शनिः

सान्फ्रान्सिस्को-कला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १५ - रविः

सोपानवृत्तम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १६ - सोमः

हरितदृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १७ - मङ्गलः

त्रिशूलपुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १८ - बुधः

शरीरस्य सूक्ष्मजीवाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १९ - गुरुः

कृपया हसन्तु!


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २० - शुक्रः

एण्ड्व्यूएर्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २१ - शनिः

जिज्ञासायानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २२ - रविः

जलप्रवाहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २३ - सोमः

बिएमडब्ल्यू बाइक्-यानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २४ - मङ्गलः

महापोतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २५ - बुधः

बेन्स् कार-यानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २६ - गुरुः

रेल-स्थानकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २७ - शुक्रः

रङ्गाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २८ - शनिः

बोनसाई


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २९ - रविः

फैलाक्रोकोरैक्स


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३० - सोमः

यात्रायानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३१ - मङ्गलः

बेङ्कोक-देशस्य सन्ध्याकालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, एप्रिल् १०, २०२०; इदानीं समयः- ०९:१२ UTC