विकिपीडिया:Picture of the day/डिसेम्बर् २०१९दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
डिसेम्बर् १ - रविः

कलायः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २ - सोमः

छत्राकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ३ - मङ्गलः

पुष्पाणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ४ - बुधः

चाकलेहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ५ - गुरुः

विदूषकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ६ - शुक्रः

मार्जारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ७ - शनिः

पर्णानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ८ - रविः

नीडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ९ - सोमः

घटी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १० - मङ्गलः

प्रयोगषाला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ११ - बुधः

महेन्द्र सिंह धोनी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १२ - गुरुः

कृष्णाङ्गारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १३ - शुक्रः

दूरदर्शकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १४ - शनिः

गूगल्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १५ - रविः

तिरुमलदेवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १६ - सोमः

सूर्यॉदयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १७ - मङ्गलः

मक्षिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १८ - बुधः

गावः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १९ - गुरुः

नृत्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २० - शुक्रः

बेङ्गळूरुनगरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २१ - शनिः

शिरस्त्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २२ - रविः

महाभारतम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २३ - सोमः

शाटिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २४ - मङ्गलः

गृहम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २५ - बुधः

सम्पूर्णं सूर्यग्रहणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २६ - गुरुः

शतिक तापमानी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २७ - शुक्रः

अण्णा हजारे


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २८ - शनिः

कपालेश्वरदेवालयः, मैलापुर्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २९ - रविः

गोदा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ३० - सोमः

सङ्गणकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ३१ - मङ्गलः

पाचिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ४, २०२०; इदानीं समयः- ००:१७ UTC