विकिपीडिया:Picture of the day/सेप्टेम्बर् २०१६दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
सेप्टेम्बर् १ - गुरुः

जन्तर्मन्तर देहली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २ - शुक्रः

पतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ३ - शनिः

ग्रामोफोन्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ४ - रविः

जलनिष्कासकं पत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ५ - सोमः

शिक्षकदिनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ६ - मङ्गलः

को तक इन


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ७ - बुधः

चन्देरी-पत्तनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ८ - गुरुः

सुनिता विलियम्स्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ९ - शुक्रः

सेलिमलि-पक्षी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १० - शनिः

पर्वतप्रासादः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ११ - रविः

मैसुरु-प्रासादः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १२ - सोमः

उदयपुर-प्रासादः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १३ - मङ्गलः

शतघ्नी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १४ - बुधः

उदयपुर-प्रासादः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १५ - गुरुः

फलकनुमा-प्रासादः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १६ - शुक्रः

जयपुर-प्रासादः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १७ - शनिः

मैसुरु-प्रासादद्वारम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १८ - रविः

रक्तदुर्गम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १९ - सोमः

चित्रक-प्रतिमा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २० - मङ्गलः

चौ-महल-प्रासादः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २१ - बुधः

कोट्टराम-प्रासादः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २२ - गुरुः

खासला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २३ - शुक्रः

राधाकृष्णयोः जलयात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २४ - शनिः

वस्त्रकला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २५ - रविः

वेल्स्-सङ्गहालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २६ - सोमः

रासलीला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २७ - मङ्गलः

कलासङ्ग्रहालयः, नवदेहली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २८ - बुधः

सितारवदिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २९ - गुरुः

इमां क्रीडां जानासि?


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ३० - शुक्रः

हिमालयगङ्गयोः दृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, जुलै ३, २०२०; इदानीं समयः- २३:२१ UTC