विकिपीडिया:Picture of the day/मार्च् २०१७दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मार्च् १ - बुधः

मेजोवा-विमानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २ - गुरुः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३ - शुक्रः

तेजो महालयः (ताज महल)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ४ - शनिः

मेहरानगढदुर्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ५ - रविः

चित्रपतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ६ - सोमः

भारतद्वारम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ७ - मङ्गलः

बृहदीश्वरालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ८ - बुधः

विचित्राः शङ्खाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ९ - गुरुः

गायन् अश्वः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १० - शुक्रः

परागपिपासा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ११ - शनिः

केपिबारा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १२ - रविः

गुलालेन होलिकोत्सवमग्ना बालिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १३ - सोमः

सिविड्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १४ - मङ्गलः

पन्थाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १५ - बुधः

फेल्कोन 9


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १६ - गुरुः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १७ - शुक्रः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १८ - शनिः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १९ - रविः

केपिबारा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २० - सोमः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २१ - मङ्गलः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २२ - बुधः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २३ - गुरुः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २४ - शुक्रः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २५ - शनिः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २६ - रविः

[[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २७ - सोमः

अमृतफलानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २८ - मङ्गलः

सिविड्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २९ - बुधः

युगादिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३० - गुरुः

पन्थाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३१ - शुक्रः

पर्वतमालादर्शनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ४, २०२०; इदानीं समयः- ०१:३२ UTC