प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अप्रैल १ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल २ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल ३ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ४ - बुधः

मधु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ५ - गुरुः

ब्राह्मी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ६ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ७ - शनिः

मयूरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ८ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ९ - सोमः

केसरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १० - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ११ - बुधः

धवलः मीनरङ्कः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १२ - गुरुः

देवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १३ - शुक्रः

चित्रकला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १४ - शनिः

कूल्या


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १५ - रविः

गगनयात्री


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १६ - सोमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १७ - मङ्गलः

भारतम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १८ - बुधः

मत्स्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १९ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २० - शुक्रः

त्रिचक्रिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २१ - शनिः

शङ्ख


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २२ - रविः

मयूरपिच्छ


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २३ - सोमः

अस्थि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २४ - मङ्गलः

रथ


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २५ - बुधः

कपोतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २६ - गुरुः

अशोकचक्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २७ - शुक्रः

मीनाक्षी देवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २८ - शनिः

केरळीय-नौगृहम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २९ - रविः

श्रीरामकृष्णपरमहंसः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ३० - सोमः

क्रिकेट्-क्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, दिसम्बर ११, २०१९; इदानीं समयः- २१:४७ UTC