विकिपीडिया:Picture of the day/नवेम्बर् २०२०दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
नवम्बर १ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ११ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १२ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर १९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २१ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २२ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर २९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवम्बर ३० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, जनवरी २९, २०२०; इदानीं समयः- ०५:५२ UTC