विकिपीडिया:Picture of the day/जनवरी २०२३दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जनवरी १ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ११ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १२ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २१ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २२ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ३० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ३१ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, एप्रिल् १५, २०२१; इदानीं समयः- ०२:४२ UTC