विकिपीडिया:Picture of the day/मार्च् २०१४दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मार्च् १ - शनिः

दुधसागर-जलप्रपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २ - रविः

सूर्यास्तः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३ - सोमः

सुन्दरवनम् (पश्चिमवङ्गः)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ४ - मङ्गलः

दावानलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ५ - बुधः

शीतप्रदेशीयछागः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ६ - गुरुः

ग्लेसीयर् एक्सप्रेस्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ७ - शुक्रः

मेघाच्छादितः ह्रदः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ८ - शनिः

निशायां बर्लिन्-नगरम् (जर्मनी)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ९ - रविः

खाद्य-खादकरीतिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १० - सोमः

कच्छपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ११ - मङ्गलः

भोजनप्रयासी हरिणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १२ - बुधः

सुन्दरी वसुन्धरा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १३ - गुरुः

मातृवात्सल्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १४ - शुक्रः

धूम्रशकटमार्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १५ - शनिः

चिक्रोडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १६ - रविः

उलूकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १७ - सोमः

महोर्मिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १८ - मङ्गलः

शम्बूकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् १९ - बुधः

सामुद्रिकमत्स्याः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २० - गुरुः

जालिकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २१ - शुक्रः

शील्-शावकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २२ - शनिः

मरालः (हंसविशेषः)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २३ - रविः

हिमप्रदेशे वानराः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २४ - सोमः

भगवान् बुद्धः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २५ - मङ्गलः

पक्षियुगलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २६ - बुधः

भेकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २७ - गुरुः

हृदयस्पन्दः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २८ - शुक्रः

शृगालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् २९ - शनिः

मधुमक्षिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३० - रविः

छत्राकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च् ३१ - सोमः

रसबेरी-फलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, एप्रिल् १०, २०२०; इदानीं समयः- १०:४७ UTC