विकिपीडिया:Picture of the day/फेब्रुवरी २०१६दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
फेब्रवरी १ - सोमः

च्यवनप्राशः [[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २ - मङ्गलः

रामस्य राज्याभिषेकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ३ - बुधः

वरणातुरा सीता


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ४ - गुरुः

रामेण शबर्याः बदरीभक्षमम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ५ - शुक्रः

महर्षिचरकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ६ - शनिः

रामसीतालक्ष्मणसहितं हनुमान्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ७ - रविः

अहल्योद्धारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ८ - सोमः

वालिहननम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ९ - मङ्गलः

वालिहननस्य शिल्पकला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १० - बुधः

ध्रुवाय दर्शनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ११ - गुरुः

पञ्चायतनदेवाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १२ - शुक्रः

श्रीमद्भागवतमहापुराणे गजेन्द्रमोक्षः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १३ - शनिः

वेङ्कटेश्वरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १४ - रविः

मित्रादर्शौ रामहनुमन्तौ


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १५ - सोमः

समुद्रमन्थनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १६ - मङ्गलः

ऐरावतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १७ - बुधः

गरुडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १८ - गुरुः

वरुणदेवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १९ - शुक्रः

विष्णुमूर्तिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २० - शनिः

विष्णोः अनन्तनागे आसनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २१ - रविः

नागसेतुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २२ - सोमः

कालीयमर्दनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २३ - मङ्गलः

रम्भा, शुक्रश्च


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २४ - बुधः

भीमबकासुरयोः युद्धम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २५ - गुरुः

मधुकैटभवधम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २६ - शुक्रः

युधिष्ठिरस्य नरकदर्शनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २७ - शनिः

प्रहलादस्य आत्मज्ञानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २८ - रविः

रेणुकादेवी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २९ - सोमः

रेणुकातडागः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, जुलै १३, २०२०; इदानीं समयः- १५:१६ UTC