विकिपीडिया:Picture of the day/जनवरी २०२०दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जनवरी १ - बुधः

डमरु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २ - गुरुः

महाबलिपुरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३ - शुक्रः

कृषिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ४ - शनिः

कमलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ५ - रविः

नारिकेलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ६ - सोमः

अमित शाह


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ७ - मङ्गलः

जवाहरलालनेहरुविश्वविद्यालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ८ - बुधः

अग्निशलाका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ९ - गुरुः

पोङ्ग्ल खाद्य


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १० - शुक्रः

खाद्य


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ११ - शनिः

मण्डूकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १२ - रविः

चित्रग्राहिणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १३ - सोमः

एदुवीर कृष्णदत्त चामराज वडेयर्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १४ - मङ्गलः

इक्षुराशिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १५ - बुधः

हिम


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १६ - गुरुः

तेजस्वी सूर्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १७ - शुक्रः

रङ्गवल्ली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १८ - शनिः

गोदोहिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी १९ - रविः

पौत्री


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २० - सोमः

मीराबाई


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २१ - मङ्गलः

एकतामूर्तिः [सरदार वल्लभभाई पटेल]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २२ - बुधः

पुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २३ - गुरुः

लिङ्गम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २४ - शुक्रः

उपनेत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २५ - शनिः

महिला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २६ - रविः

लवङ्गम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २७ - सोमः

शकुन्तला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २८ - मङ्गलः

काकाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी २९ - बुधः

कुण्डलिकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३० - गुरुः

नारदमहर्षिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जनवरी ३१ - शुक्रः

भजन


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, मे २७, २०२०; इदानीं समयः- ००:४९ UTC