प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जनवरी १ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ११ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १२ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २१ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ३० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ३१ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, नवम्बर १३, २०१९; इदानीं समयः- ०२:५९ UTC