दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जून् १ - बुधः

भीमजरासन्धयुद्धम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २ - गुरुः

पौराणिकभारतम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३ - शुक्रः

कृष्णपाण्डवानां सञ्जयेन सह मेलनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ४ - शनिः

भारतवर्षम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ५ - रविः

दौपद्या सह पाण्डवाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ६ - सोमः

खारवा-मध्ये स्थितं व्यासगणेशयोः मूर्ती


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ७ - मङ्गलः

स्वमात्रा सह संवादरतः वेदव्यासः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ८ - बुधः

अश्वत्थाम्ना सह वेदव्यासः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ९ - गुरुः

गङ्गायाः कृष्णव्यासाभ्यां सह संवादः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १० - शुक्रः

कथ्थकलि-नृत्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ११ - शनिः

सरस्वतीकण्ठाभरणविद्यापीठस्य स्तम्भः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १२ - रविः

पुष्करोत्सवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १३ - सोमः

राजस्थाने वायुयात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १४ - मङ्गलः

मृदु जलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १५ - बुधः

पवित्रः पुष्करतडागः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १६ - गुरुः

डिङ्गा गरवा-पर्व


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १७ - शुक्रः

पनीरव्यङ्जनम् अजमेरस्थम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १८ - शनिः

वटपुरस्य मुद्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १९ - रविः

गडसिसर-तडागः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २० - सोमः

जयपुरस्य प्रसिद्धम् अतिथिगृहम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २१ - मङ्गलः

वायुचक्रिकोद्यानम्, जेसलमेर


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २२ - बुधः

बारा बाग, पनोरामियो


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २३ - गुरुः

महावीरजन्म


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २४ - शुक्रः

गोवर्धनलीलायाः कलादृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २५ - शनिः

१८ शताब्द्याः भागवतपुराणस्य पाण्डुलिपिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २६ - रविः

ब्रह्मा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २७ - सोमः

ऋषभदेवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २८ - मङ्गलः

गोवर्धननाथः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २९ - बुधः

हवामहल, राजस्थानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३० - गुरुः

अम्बरदुर्गे गजयात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, एप्रिल् १०, २०२०; इदानीं समयः- ०९:५४ UTC