विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०१८दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अक्टोबर् १ - सोमः

हलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २ - मङ्गलः

दाण्डीयात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३ - बुधः

सिंहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ४ - गुरुः

गन्धद्रव्याणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ५ - शुक्रः

मस्तिष्कम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ६ - शनिः

राष्ट्रध्वजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ७ - रविः

आरक्षकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ८ - सोमः

वित्तकोषः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ९ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १० - बुधः

धूमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ११ - गुरुः

पादरक्षा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १२ - शुक्रः

तम्बुरा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १३ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १४ - रविः

अजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १५ - सोमः

पाटलपुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १६ - मङ्गलः

मरुस्थलीयभूमिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १७ - बुधः

जीवाणु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १८ - गुरुः

नवरात्रोत्सवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १९ - शुक्रः

[[Image:|200px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २० - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २१ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २२ - सोमः

दूरवाणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २३ - मङ्गलः

विरूपाक्षदेवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २४ - बुधः

आदियोगी [[Image:|200px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २५ - गुरुः

चन्द्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २६ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २७ - शनिः

शुनकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २८ - रविः

केशवमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २९ - सोमः

रक्तकन्दुकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३० - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३१ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ४, २०२०; इदानीं समयः- ०३:५८ UTC