विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०१८दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अक्तूबर १ - सोमः

हलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २ - मङ्गलः

दाण्डीयात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३ - बुधः

सिंहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ४ - गुरुः

गन्धद्रव्याणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ५ - शुक्रः

मस्तिष्कम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ६ - शनिः

राष्ट्रध्वजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ७ - रविः

आरक्षकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ८ - सोमः

वित्तकोषः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ९ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १० - बुधः

धूमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ११ - गुरुः

पादरक्षा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १२ - शुक्रः

तम्बुरा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १३ - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १४ - रविः

अजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १५ - सोमः

पाटलपुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १६ - मङ्गलः

मरुस्थलीयभूमिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १७ - बुधः

जीवाणु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १८ - गुरुः

नवरात्रोत्सवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १९ - शुक्रः

[[Image:|200px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २० - शनिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २१ - रविः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २२ - सोमः

दूरवाणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २३ - मङ्गलः

विरूपाक्षदेवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २४ - बुधः

आदियोगी [[Image:|200px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २५ - गुरुः

चन्द्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २६ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २७ - शनिः

शुनकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २८ - रविः

केशवमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २९ - सोमः

रक्तकन्दुकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३० - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३१ - बुधः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, जनवरी २२, २०२०; इदानीं समयः- २१:०५ UTC