विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०२२दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अक्तूबर १ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ११ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर १९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २१ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २२ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर २९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ३० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अक्तूबर ३१ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, फरवरी २७, २०२०; इदानीं समयः- ०८:०६ UTC