विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०१६दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अक्टोबर् १ - शनिः

वनदृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २ - रविः

वास्तुविद् हेमाद्रिः पण्डितः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३ - सोमः

सुवर्णमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ४ - मङ्गलः

इरुन्पन्पल्लि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ५ - बुधः

कान्तारिपौव


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ६ - गुरुः

अटा-फलकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ७ - शुक्रः

कच्चिलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ८ - शनिः

कृषिकार्यानन्दः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ९ - रविः

रोबिन्-पक्षी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १० - सोमः

हरिद्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ११ - मङ्गलः

गुलमहोर-पुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १२ - बुधः

पुष्पगुच्छः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १३ - गुरुः

परागकार्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १४ - शुक्रः

पीपिलिकाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १५ - शनिः

कुम्भकारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १६ - रविः

कथ्थकनृत्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १७ - सोमः

वाराणस्याः चित्रम् १९२२


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १८ - मङ्गलः

आङ्ग्लकालीनभारतस्य चित्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १९ - बुधः

कच्छस्य वस्त्रकला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २० - गुरुः

चम्पापुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २१ - शुक्रः

बिरला-मन्दिरं, जयपुरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २२ - शनिः

कुट्टुकलगुहा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २३ - रविः

रामानुजाचार्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २४ - सोमः

कुटलमाणिक्यमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २५ - मङ्गलः

कम्बोया-गुहा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २६ - बुधः

१७९९


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २७ - गुरुः

लक्ष्मणमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २८ - शुक्रः

तीर्थयात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २९ - शनिः

ताजोर-मन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३० - रविः

मेक्कटमप्रवेशद्वारम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३१ - सोमः

पुष्पमयः तडागः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ४, २०२०; इदानीं समयः- ००:०३ UTC