प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जुलाई १ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ११ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २१ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २२ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ३० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ३१ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, मई २४, २०१९; इदानीं समयः- २३:१९ UTC