दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जुलै १ - सोमः

कन्दामृता


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २ - मङ्गलः

गर्भाशय


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३ - बुधः

मधुकराश


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ४ - गुरुः

प्राकारम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ५ - शुक्रः

भवन निर्माण


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ६ - शनिः

पतङ्ग


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ७ - रविः

त्रिपुरसुन्दरी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ८ - सोमः

चमर


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ९ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १० - बुधः

इतिहास:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ११ - गुरुः

वार्तापठन


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १२ - शुक्रः

आकाश


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १३ - शनिः

भारतीय स्त्री


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १४ - रविः

भारवाहकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १५ - सोमः

वज्रमणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १६ - मङ्गलः

औषधशाला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १७ - बुधः

चित्रक


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १८ - गुरुः

चित्रग्राहिणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १९ - शुक्रः

यात्रिकाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २० - शनिः

जगन्नाथपुरी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २१ - रविः

मधुकर्कटी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २२ - सोमः

वातायनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २३ - मङ्गलः

कलायः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २४ - बुधः

क्रिकेट्-क्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २५ - गुरुः

ईजिप्तदेशः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २६ - शुक्रः

रज्जुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २७ - शनिः

गुहा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २८ - रविः

क्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २९ - सोमः

स्यूतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३० - मङ्गलः

अश्वः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३१ - बुधः

जलपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, एप्रिल् १०, २०२०; इदानीं समयः- १०:२० UTC