दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जुलाई १ - रविः

अभिनेता


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २ - सोमः

प्लावनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ३ - मङ्गलः

तन्तुवायः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ४ - बुधः

जीप्यानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ५ - गुरुः

जम्बीरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ६ - शुक्रः

सूत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ७ - शनिः

हस्तघटी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ८ - रविः

बकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ९ - सोमः

आकाशगङ्गा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १० - मङ्गलः

बालाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ११ - बुधः

खड्गमृगः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १२ - गुरुः

अग्निः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १३ - शुक्रः

शिवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १४ - शनिः

लोष्ट्र


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १५ - रविः

परावर्तनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १६ - सोमः

देवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १७ - मङ्गलः

वधूः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १८ - बुधः

भारतस्य राष्ट्रियचिह्नम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १९ - गुरुः

खण्डोब देवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २० - शुक्रः

सरटुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २१ - शनिः

रामानुजाचार्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २२ - रविः

सागरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २३ - सोमः

पक्षिणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २४ - मङ्गलः

सप्तला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २५ - बुधः

रसशाला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २६ - गुरुः

मेघः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २७ - शुक्रः

मधुमक्षिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २८ - शनिः

कृषीवल:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २९ - रविः

जल महल्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ३० - सोमः

काष्ठपुत्तलिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ३१ - मङ्गलः

गोवत्स


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, फरवरी १७, २०२०; इदानीं समयः- ०६:०४ UTC