दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जुलै १ - रविः

अभिनेता


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २ - सोमः

प्लावनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३ - मङ्गलः

तन्तुवायः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ४ - बुधः

जीप्यानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ५ - गुरुः

जम्बीरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ६ - शुक्रः

सूत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ७ - शनिः

हस्तघटी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ८ - रविः

बकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ९ - सोमः

आकाशगङ्गा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १० - मङ्गलः

बालाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ११ - बुधः

खड्गमृगः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १२ - गुरुः

अग्निः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १३ - शुक्रः

शिवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १४ - शनिः

लोष्ट्र


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १५ - रविः

परावर्तनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १६ - सोमः

देवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १७ - मङ्गलः

वधूः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १८ - बुधः

भारतस्य राष्ट्रियचिह्नम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १९ - गुरुः

खण्डोब देवालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २० - शुक्रः

सरटुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २१ - शनिः

रामानुजाचार्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २२ - रविः

सागरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २३ - सोमः

पक्षिणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २४ - मङ्गलः

सप्तला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २५ - बुधः

रसशाला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २६ - गुरुः

मेघः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २७ - शुक्रः

मधुमक्षिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २८ - शनिः

कृषीवल:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २९ - रविः

जल महल्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३० - सोमः

काष्ठपुत्तलिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३१ - मङ्गलः

गोवत्स


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, एप्रिल् १०, २०२०; इदानीं समयः- ०८:३२ UTC