विकिपीडिया:Picture of the day/फेब्रुवरी २०२३दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
फेब्रवरी १ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ११ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १२ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २१ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् १ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, एप्रिल् २३, २०२१; इदानीं समयः- ०७:३४ UTC