विकिपीडिया:Picture of the day/डिसेम्बर् २०१६दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
डिसेम्बर् १ - गुरुः

पृथ्वी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २ - शुक्रः

शृगालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ३ - शनिः

कृष्णबकसमूहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ४ - रविः

युरोपदेशीयः रोबिन्-पक्षी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ५ - सोमः

पतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ६ - मङ्गलः

मृत्युना सह सङ्घर्षः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ७ - बुधः

सुरक्षाप्रतीकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ८ - गुरुः

त्वक्पत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ९ - शुक्रः

गोधुमपीष्टनिर्मितं व्यञ्जनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १० - शनिः

इजिप्त-प्रदेशीयं भोजनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ११ - रविः

किमेतत्?


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १२ - सोमः

चित्रकर्षकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १३ - मङ्गलः

आकाशदृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १४ - बुधः

सान्फ्रान्सिस्को-कला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १५ - गुरुः

सोपानवृत्तम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १६ - शुक्रः

हरितदृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १७ - शनिः

त्रिशूलपुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १८ - रविः

शरीरस्य सूक्ष्मजीवाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् १९ - सोमः

ज्वालामुखिना निर्मिता भित्तिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २० - मङ्गलः

एण्ड्व्यूएर्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २१ - बुधः

जिज्ञासायानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २२ - गुरुः

जलप्रवाहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २३ - शुक्रः

बिएमडब्ल्यू बाइक्-यानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २४ - शनिः

महापोतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २५ - रविः

बेन्स् कार-यानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २६ - सोमः

रेल-स्थानकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २७ - मङ्गलः

रङ्गाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २८ - बुधः

हसन् महात्मा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् २९ - गुरुः

फैलाक्रोकोरैक्स


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ३० - शुक्रः

यात्रायानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

डिसेम्बर् ३१ - शनिः

बेङ्कोक-देशस्य सन्ध्याकालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, मे २७, २०२०; इदानीं समयः- २०:०१ UTC