दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मार्च १ - रविः

न्यूजिलैण्ड्देशस्य टोङारिरो पर्वतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २ - सोमः

राकाचन्द्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ३ - मङ्गलः

विस्तृतं क्षेत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ४ - बुधः

शिलातोरणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ५ - गुरुः

द्राक्षावनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ६ - शुक्रः

इक्षुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ७ - शनिः

अशोकस्तम्भः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ८ - रविः

सूर्यास्तमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ९ - सोमः

वृक्षमर्कटिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १० - मङ्गलः

लव्जाय्-धूमकेतुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ११ - बुधः

कुचिपुडिनृत्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १२ - गुरुः

महासरोवरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १३ - शुक्रः

सभामण्डपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १४ - शनिः

सुरङ्गमार्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १५ - रविः

सूर्यास्तमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १६ - सोमः

बुधः शुक्रः चन्द्रः च


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १७ - मङ्गलः

पीतवर्णीयं पुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १८ - बुधः

चित्रकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च १९ - गुरुः

लन्टाना-पुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २० - शुक्रः

मेक्सिकोदेशे ज्वालामुखी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २१ - शनिः

द्विवर्णीयं पुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २२ - रविः

पुष्पालङ्कारः

हिन्दुदेवालयस्य पुरतः स्तम्भस्य आलङ्करणम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २३ - सोमः

वायुना चाल्यं चक्रम्

वायुचक्रेण विद्युतोत्पादनम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २४ - मङ्गलः

पक्षिणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २५ - बुधः

शशकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २६ - गुरुः

पम्पस्-दुर्गम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २७ - शुक्रः

हरितक्षेत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २८ - शनिः

पेङ्विन्-पक्षिणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च २९ - रविः

प्राकृतिकसौन्दर्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ३० - सोमः

मनोहराणि पुष्पाणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मार्च ३१ - मङ्गलः

नयागरा-जलपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, फरवरी २७, २०२०; इदानीं समयः- ०९:१० UTC