विकिपीडिया:Picture of the day/डिसेम्बर् २०२३दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
दिसम्बर १ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर ३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर ४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर ५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर ६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर ७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर ८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर ९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर ११ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १२ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर १९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २१ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर २९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर ३० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

दिसम्बर ३१ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, फरवरी १७, २०२०; इदानीं समयः- ०६:२६ UTC