विकिपीडिया:Picture of the day/डिसेम्बर् २०२३दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
डिसेम्बर् १ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ११ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १२ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् १९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २१ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् २९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ३० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

डिसेम्बर् ३१ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, एप्रिल् १५, २०२१; इदानीं समयः- ०१:५२ UTC