दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मे १ - सोमः

आदिशङ्कराचार्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २ - मङ्गलः

नक्षत्राणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३ - बुधः

हिम गिरिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मे ५ - शुक्रः

तुलसी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ६ - शनिः

शंखाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ७ - रविः

अमृतफलानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ८ - सोमः

प्रकाशयात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ९ - मङ्गलः

रग्बी-क्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १० - बुधः

शुष्कभूमिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ११ - गुरुः

युद्धसज्जता


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १२ - शुक्रः

चक्रवातेन विनाशः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १३ - शनिः

पतञ्जलिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १४ - रविः

शिरोधारायन्त्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १५ - सोमः

हिमालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १६ - मङ्गलः

गुरुः गोविन्द सिंह


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १७ - बुधः

कोलकता


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १८ - गुरुः

सिंह:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे १९ - शुक्रः

मार्तण्ड मंदिर (सूर्य मंदिर)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २० - शनिः

धेनु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २१ - रविः

चर्मटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २२ - सोमः

बाहुलीना


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २३ - मङ्गलः

शुनकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २४ - बुधः

भारते जयपुरस्य सालङ्कृतगजः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २५ - गुरुः

अनामिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २६ - शुक्रः

घृतम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २७ - शनिः

मृदङ्गम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २८ - रविः

मधुमक्षिका मधुश्च


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे २९ - सोमः

तिरुवारूरुदेवालयस्य पुष्करिणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३० - मङ्गलः

मुत्तुस्वामी दीक्षित: [[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मे ३१ - बुधः

कालीघाटमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, जुलै ३, २०२०; इदानीं समयः- २३:५४ UTC