दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अगस्त १ - सोमः

अब्धौ सूर्यशयनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २ - मङ्गलः

पूर्ववर्षायाः दृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३ - बुधः

हरितमयः पर्वतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ४ - गुरुः

धूममानः गिरिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ५ - शुक्रः

वर्षाकाले यात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ६ - शनिः

नीरदमयम् आकाशम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ७ - रविः

वर्षाकाले प्रकृतिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ८ - सोमः

काचगुटिकाक्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ९ - मङ्गलः

अन्धभ्रामणक्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १० - बुधः

भारते चतुरङ्ग-क्रीडा (१९ अब्दे)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ११ - गुरुः

कुट्टियुमकोलुम्-क्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १२ - शुक्रः

पर्णकन्दुकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १३ - शनिः

भ्रमरकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १४ - रविः

काचगुटिकालक्ष्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १५ - सोमः

चोझा-क्रीडारताः बालाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १६ - मङ्गलः

कैरम-क्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १७ - बुधः

नार्या कन्दुकैन्द्रजालकिम् (राजा रविः वर्मा)


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १८ - गुरुः

ज्ञानचौपारक्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १९ - शुक्रः

ज्ञानचौपार-क्षेत्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २० - शनिः

तरङ्गमयाः पाषाणाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २१ - रविः

कोच्चन-समुद्रतटः, गोवा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २२ - सोमः

पक्षिणां प्रतिगमनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २३ - मङ्गलः

एल्योट्स्-समुद्रतटः, चेन्नै


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २४ - बुधः

दिघा-समुद्रतटः, पश्चिमवङ्गराज्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २५ - गुरुः

समुद्रे द्वीपस्य विहङ्गं दृश्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २६ - शुक्रः

विशिष्टकूपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २७ - शनिः

श्वेतकीटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २८ - रविः

परिवारेण सह सन्ध्या


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २९ - सोमः

समुद्रशङ्खः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३० - मङ्गलः

विश्रान्तौ नौका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३१ - बुधः

गन्तुं सज्जा नौका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, फरवरी १७, २०२०; इदानीं समयः- ०६:४८ UTC