दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जून् १ - सोमः

कुत्र प्रस्थितः ?

न्यूझिलेण्ड्देशस्य शान्तसागरात् प्रस्थितः ब्लेक् बेक्ड् गल्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २ - मङ्गलः

धूमकेतुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३ - बुधः

महाकच्छपस्य परिचर्या


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ४ - गुरुः

समुद्रेण भञ्जिता भूमिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ५ - शुक्रः

सान्ध्यशोभा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ६ - शनिः

आकाशदर्पणरूपी जलाशयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जून् ८ - सोमः

अग्निक्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ९ - मङ्गलः

कल्पकथा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १० - बुधः

आग्नेयगिरेरन्तर्भागः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ११ - गुरुः

आग्नेयास्त्रम्

युद्धविमानेन आग्नेयास्त्रप्रयोगः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १२ - शुक्रः

समुद्रतरङ्गक्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १३ - शनिः

हस्तविस्फोटकः

हस्तविस्फोटकेन अस्त्रप्रयोगमानः सैनिकः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १४ - रविः

बहुवर्णी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १५ - सोमः

नृत्यकला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १६ - मङ्गलः

कुर्मानन्दः

समुद्रस्य अधः सन्तरणमानः कच्छपः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १७ - बुधः

डि एन् ए संरचना


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १८ - गुरुः

उर्द्धलम्फनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १९ - शुक्रः

उद्धारकार्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २० - शनिः

कृत्तिमाः विहगाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २१ - रविः

अन्तरीक्षयानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २२ - सोमः

बृहन्वायुगोलकानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २३ - मङ्गलः

मरुप्रदेशीयः सरीसृपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २४ - बुधः

लवणस्तूपाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २५ - गुरुः

विदीर्णा भूमिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २६ - शुक्रः

तुषारेण प्रावृत्ता भूमिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २७ - शनिः

प्रस्तरखण्डाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २८ - रविः

बृहन्मत्ससमावेशः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २९ - सोमः

जेलीमीनः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३० - मङ्गलः

अलिसमूहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ४, २०२०; इदानीं समयः- ०४:०७ UTC