विकिपीडिया:Picture of the day/अगष्ट्२०२२दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
आगस्ट् १ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ११ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २१ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २२ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ३० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ३१ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, मार्च् ५, २०२१; इदानीं समयः- ०६:३६ UTC