दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जुलै १ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ११ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १२ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २१ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २२ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ३० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ३१ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, एप्रिल् १५, २०२१; इदानीं समयः- ०३:०९ UTC