दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जुलाई १ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ११ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १२ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई १९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २१ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २२ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई २९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ३० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलाई ३१ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, जनवरी २९, २०२०; इदानीं समयः- ०६:३६ UTC