विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०१९दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अक्तूबर १ - मङ्गलः

लदाख


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २ - बुधः

मोहनदासः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३ - गुरुः

रथयात्रा - जगन्नाथपुरी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ४ - शुक्रः

केदारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ५ - शनिः

देवी सरस्वती


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ६ - रविः

तर्णकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ७ - सोमः

समुद्रमन्थन


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ८ - मङ्गलः

जलयन्त्र


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ९ - बुधः

मृदङ्गम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १० - गुरुः

सौदामिनी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ११ - शुक्रः

शुण्ठी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १२ - शनिः

तैलदीपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १३ - रविः

कुस्तुम्बुरु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १४ - सोमः

विद्यालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १५ - मङ्गलः

पेषणशिला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १६ - बुधः

हिमः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १७ - गुरुः

महाबलिपुरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १८ - शुक्रः

बालः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर १९ - शनिः

फलानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २० - रविः

नगरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २१ - सोमः

नागवल्ली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २२ - मङ्गलः

यात्रिकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २३ - बुधः

शिवनसमुद्रजलपातः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २४ - गुरुः

नारिकेलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २५ - शुक्रः

चुल्ली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २६ - शनिः

शीतलं


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २७ - रविः

नारी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २८ - सोमः

अग्निशामक


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर २९ - मङ्गलः

प्लास्टिक मालिन्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३० - बुधः

कदरी गोपालनाथः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्तूबर ३१ - गुरुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, जनवरी २२, २०२०; इदानीं समयः- १९:५८ UTC