दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जून् १ - सोमः

शुष्कद्राक्षा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २ - मङ्गलः

मेघः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३ - बुधः

मक्षिकाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ४ - गुरुः

घण्टा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ५ - शुक्रः

मृद्भाण्डम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ६ - शनिः

रामसेतुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ७ - रविः

केशव बलिराम हेडगेवार


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ८ - सोमः

जम्बुद्वीपः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ९ - मङ्गलः

काफी पुष्पाणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १० - बुधः

आपणिकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ११ - गुरुः

मधुमेहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १२ - शुक्रः

अक्षरधाम


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १३ - शनिः

साधु


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १४ - रविः

ऋग्वेदस्य पाण्डुलिपिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १५ - सोमः

दीप:


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १६ - मङ्गलः

मत्स्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १७ - बुधः

अपूप


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १८ - गुरुः

पुष्करिणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १९ - शुक्रः

हरिकथा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २० - शनिः

कदलीफलानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २१ - रविः

सम्पूर्णं सूर्यग्रहणम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २२ - सोमः

कालिदासः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २३ - मङ्गलः

रथयात्रा, पुरी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २४ - बुधः

मृन्नीडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २५ - गुरुः

वनगव


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २६ - शुक्रः

हरिद्रा-कुङ्कुम


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २७ - शनिः

गुहान्तर्गतहरिमन्दिरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २८ - रविः

गुरुकुल


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २९ - सोमः

यष्टिकन्दुकक्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३० - मङ्गलः

गृहाणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शनिवासरः, जुलै ४, २०२०; इदानीं समयः- ०३:५२ UTC