प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जुलाई १ - शनिः

विशालजलबन्धः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २ - रविः

राष्ट्रियचलच्चित्रगृहम्, इवेन-वोझेन


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ३ - सोमः

हरितमण्डूकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ४ - मङ्गलः

विशालग्रन्थालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ५ - बुधः

कल्पनासमुद्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ६ - गुरुः

वायुशक्तिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ७ - शुक्रः

युद्धरतौ हरिणौ


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ८ - शनिः

प्रासादः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ९ - रविः

टिङ्गापक्षी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १० - सोमः

स्नानरतः कुक्कूरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ११ - मङ्गलः

भूकम्पस्य प्रभावः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १२ - बुधः

कूर्मः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १३ - गुरुः

स्पर्धायानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १४ - शुक्रः

क्रिस्टल-शलाका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १५ - शनिः

फ्रोगमाउथ-पक्षी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १६ - रविः

पतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १७ - सोमः

राज्यपालप्रासादः, रिचमण्ड


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १८ - मङ्गलः

विचित्रः मत्स्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई १९ - बुधः

लम्बचित्रकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २० - गुरुः

नखकर्तकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २१ - शुक्रः

एगरेटा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २२ - शनिः

विशालविमानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २३ - रविः

झञ्झावतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २४ - सोमः

पक्षियुगलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २५ - मङ्गलः

टेरसिगर-पक्षी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २६ - बुधः

पुष्पे जलबिन्दवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २७ - गुरुः

भोजनं कुत्र?


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २८ - शुक्रः

रक्तमुखी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई २९ - शनिः

चन्द्रयात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ३० - रविः

गरुडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलाई ३१ - सोमः

अमरनाथः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य बुधवासरः, दिसम्बर ११, २०१९; इदानीं समयः- २२:२२ UTC