दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जुलै १ - शनिः

विशालजलबन्धः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २ - रविः

राष्ट्रियचलच्चित्रगृहम्, इवेन-वोझेन


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३ - सोमः

हरितमण्डूकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ४ - मङ्गलः

विशालग्रन्थालयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ५ - बुधः

कल्पनासमुद्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ६ - गुरुः

वायुशक्तिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ७ - शुक्रः

युद्धरतौ हरिणौ


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ८ - शनिः

प्रासादः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ९ - रविः

टिङ्गापक्षी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १० - सोमः

स्नानरतः कुक्कूरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ११ - मङ्गलः

भूकम्पस्य प्रभावः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १२ - बुधः

कूर्मः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १३ - गुरुः

स्पर्धायानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १४ - शुक्रः

क्रिस्टल-शलाका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १५ - शनिः

फ्रोगमाउथ-पक्षी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १६ - रविः

पतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १७ - सोमः

राज्यपालप्रासादः, रिचमण्ड


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १८ - मङ्गलः

विचित्रः मत्स्यः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै १९ - बुधः

लम्बचित्रकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २० - गुरुः

नखकर्तकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २१ - शुक्रः

एगरेटा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २२ - शनिः

विशालविमानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २३ - रविः

झञ्झावतः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २४ - सोमः

पक्षियुगलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २५ - मङ्गलः

टेरसिगर-पक्षी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २६ - बुधः

पुष्पे जलबिन्दवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २७ - गुरुः

भोजनं कुत्र?


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २८ - शुक्रः

रक्तमुखी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै २९ - शनिः

चन्द्रयात्रा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३० - रविः

गरुडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जुलै ३१ - सोमः

अमरनाथः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, जुलै ३, २०२०; इदानीं समयः- २३:५१ UTC