विकिपीडिया:Picture of the day/सेप्टेम्बर् २०१७दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
सेप्टेम्बर् १ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् २ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् ३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

सेप्टेम्बर् ४ - सोमः

तालवृक्षाः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ५ - मङ्गलः

पारिजातपुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ६ - बुधः

निशीथे जोधपुरम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ७ - गुरुः

बुद्धस्य मूर्तिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ८ - शुक्रः

जलप्रासादः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ९ - शनिः

कञ्चनजङ्घा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १० - रविः

नौकाविहारः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ११ - सोमः

चित्रपतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १२ - मङ्गलः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १३ - बुधः

शुक्लपुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १४ - गुरुः

हरधनुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १५ - शुक्रः

कदलीस्तम्भः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १६ - शनिः

स्वामी विवेकानन्दः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १७ - रविः

वन्यमहिषौ


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १८ - सोमः

लवणोत्पादनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् १९ - मङ्गलः

सामुदिकमत्सः [[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २० - बुधः

पट्‌टाभिरामः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २१ - गुरुः

मैसूरुराजगृहम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २२ - शुक्रः

पुष्करिणी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २३ - शनिः

सर्पमण्डुककथा

सर्पेण रक्षितस्य मण्डुकस्य कथा विग्रहरूपेण संस्थापिता शृङ्गेरी देवालये

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २४ - रविः

सन्ध्यासमयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २५ - सोमः

नौका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २६ - मङ्गलः

महाप्राचीरः, चीन


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २७ - बुधः

अष्टपदी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २८ - गुरुः

वाग्देवी


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् २९ - शुक्रः

जपापुष्पम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

सेप्टेम्बर् ३० - शनिः

पद्ममन्दिरम्, देहली


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य मङ्गलवासरः, मे २६, २०२०; इदानीं समयः- २२:४२ UTC