विकिपीडिया:Picture of the day/जनवरी २०२१दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
जनवरी १ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ११ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १२ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २१ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ३० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ३१ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, मार्च् ५, २०२१; इदानीं समयः- ०७:२४ UTC