दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
मई १ - रविः

विशालकायं विमानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २ - सोमः

सुसज्जितं भारतद्वारम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ३ - मङ्गलः

आकाशयात्रा [[Image:|350px|center]]


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ४ - बुधः

तटरक्षकसेनायाः चिह्नम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ५ - गुरुः

शङ्खसौन्दर्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ६ - शुक्रः

आक्रामणसज्जः विषधरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ७ - शनिः

चिल्लः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ८ - रविः

सन्ध्याकाले भारतद्वारम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ९ - सोमः

पुष्पगुच्छः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १० - मङ्गलः

मरुभूमौ वृक्षः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ११ - बुधः

छायादृष्टिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १२ - गुरुः

वने पुष्पाणि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १३ - शुक्रः

विभिन्नरङ्गी पतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १४ - शनिः

जलकुण्डः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १५ - रविः

बुभुक्षाशोधनप्रयासः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १६ - सोमः

पक्षियुगलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १७ - मङ्गलः

पाकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १८ - बुधः

ग्रामस्य विहङ्गावलोकनम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई १९ - गुरुः

सोपानयन्त्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २० - शुक्रः

स्नात्वा आगतवान् !


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २१ - शनिः

समुद्रतटसौन्दर्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २२ - रविः

पर्णकीटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २३ - सोमः

पाकभुक्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २४ - मङ्गलः

श्वेतपतङ्गः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २५ - बुधः

एषि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २६ - गुरुः

बिपिल्यम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २७ - शुक्रः

फलविशेषः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २८ - शनिः

विचित्रकीटः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई २९ - रविः

होपी पुङ्गा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ३० - सोमः

मर्गरिटरिया


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

मई ३१ - मङ्गलः

मर्गरिटरियावृक्षः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, फरवरी १७, २०२०; इदानीं समयः- ०६:१८ UTC