विकिपीडिया:Picture of the day/फेब्रुवरी २०२२दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
फेब्रवरी १ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी ११ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १२ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी १९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २१ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २२ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फेब्रवरी २८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मार्च् १ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य रविवासरः, फेब्रवरी २८, २०२१; इदानीं समयः- ०१:५९ UTC