प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

विकिपीडिया:Picture of the day/फेब्रुवरी २०२०दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
फरवरी १ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी २ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी ३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी ४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी ५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी ६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी ७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी ८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी ९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी १० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी ११ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी १२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी १३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी १४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी १५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी १६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी १७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी १८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी १९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी २० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी २१ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी २२ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी २३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी २४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी २५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी २६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी २७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी २८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

फरवरी २९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, नवम्बर २१, २०१९; इदानीं समयः- ०३:१० UTC