विकिपीडिया:Picture of the day/फेब्रुवरी २०२०दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
फेब्रवरी १ - शनिः

खण्डशर्करा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २ - रविः

गावः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ३ - सोमः

मालिका


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ४ - मङ्गलः

अल्बर्ट् ऐन्स्टैन्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ५ - बुधः

अवलेहः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ६ - गुरुः

भारतरत्नम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ७ - शुक्रः

पर्व


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ८ - शनिः

समयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ९ - रविः

द्वारम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १० - सोमः

लुडोक्रीडा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी ११ - मङ्गलः

सरोवरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १२ - बुधः

चीनः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १३ - गुरुः

अरविन्द केजरीवाल


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १४ - शुक्रः

परीक्षा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १५ - शनिः

पाकशास्त्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १६ - रविः

जीवाणुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १७ - सोमः

पितृयज्ञः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १८ - मङ्गलः

मार्ग-शुल्क


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी १९ - बुधः

नवनीतचोरः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २० - गुरुः

पक्षिणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २१ - शुक्रः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २२ - शनिः

भारतद्वारम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २३ - रविः

शिवलिङ्गम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २४ - सोमः

मुत्तुस्वामी दीक्षितः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २५ - मङ्गलः

आयुर्वेदः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २६ - बुधः

शाला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २७ - गुरुः

कङ्गारुः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २८ - शुक्रः

सत्यवती


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

फेब्रवरी २९ - शनिः

चरकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, एप्रिल् ३, २०२०; इदानीं समयः- २३:३३ UTC